Statut

Uchwała Nr XLIV/500/10 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów" w Sejnach na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późno zm.l) w związku z § 10 pkt 2 Statutu Województwa Podlaskiego i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późno zm. uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się statut Ośrodkowi "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów" w Sejnach, zwanemu dalej "Ośrodkiem", w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Statut Ośrodka uzgodniony został z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 1. Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr216, poz. 1370 i Nr223, poz. 1458,z2010 r. Nr28, poz. 142 i 146.
 2. Zmiany wymienionej ustawy zo staly ogloszone w: Dz.U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213. poz. 2081, z 2004 r. Nr II, poz. 96, Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132. poz. 1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658, z 2009 r. Nr 62, poz. 504.

Załącznik  do Uchwały Nr XLIV/500/10 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia  23 sierpnia  2010 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach. 

Statut Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach, zwany dalej “Ośrodkiem”, jest instytucją prowadzoną jako wspólna instytucja kultury Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Województwa Podlaskiego, działającą w szczególności  na podstawie:

 1. ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”,
 2. umowy z dnia 7 stycznia 2000 r. zawartej pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Województwem Podlaskim w sprawie wspólnego prowadzenia i finansowania działalności Ośrodka wraz ze stosownymi aneksami,  zwanej dalej „Umową”,
 3. niniejszego statutu.

§ 2.

 1. Ośrodek wpisany jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Zarząd Województwa Podlaskiego i posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór bezpośredni nad funkcjonowaniem Ośrodka, poza uprawnieniami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwanego dalej „Ministrem” wynikającymi z  Ustawy, Umowy  i niniejszego statutu, sprawuje Województwo Podlaskie.

§ 3.

 1. Siedzibą Ośrodka  jest miasto Sejny.
 2. Ośrodek działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

 

Rozdział II 

CELE I PRZEDMIOT DZIAŁANIA OŚRODKA

§ 4.

 1. Ośrodek prowadzi działalność artystyczną, edukacyjną, prospołeczną, badawczą i animacyjną.
 2. Celem Ośrodka jest pobudzanie społeczności lokalnej do kultywowania własnej tradycji i wszelkiej aktywności kulturalnej.
 3. Ośrodek służy wszechstronnej promocji kultury pogranicza Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej współistnienia z kulturami innych narodów.

§ 5. Ośrodek w swojej działalności kieruje się ideą tolerancji, dialogu i pojednania między narodami.

 

§ 6. Do podstawowych zadań Ośrodka należy:

 1. inicjowanie wszelkich form twórczego współistnienia i dialogu pomiędzy kulturami różnych narodów i wyznań zamieszkałych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej,
 2. angażowanie społeczności lokalnej do aktywnego udziału w programach artystycznych i edukacyjnych Ośrodka,
 3. wspomaganie inicjatyw kulturalnych wychodzących od społeczności lokalnej,
 4. prowadzenie działań łączących tradycję ze współczesnością, dawną kulturę z nowoczesną formą artystyczną, naukową i pedagogiczną,
 5. realizacja idei pogranicza sztuk, czyli stworzenie warunków do współistnienia i wzajemnego oddziaływania na siebie różnego rodzaju aktywności artystycznych (teatr, muzyka, plastyka, itp.),
 6. skupienie wokół idei Ośrodka szerokiego ruchu twórców, artystów, uczonych z kraju i ze świata,
 7. opieka nad nieruchomościami stanowiącymi zabytki w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 8. pozyskiwanie i ochrona zabytków ruchomych.

§ 7. Ośrodek realizuje swoje zadania w szczególności poprzez:

1)     działania artystyczne:

 • a) twórczość teatralną, muzyczną, plastyczną i inną w oparciu o własny zespół,
 • b) twórczość artystyczną z dziećmi i młodzieżą,
 • c) wielodyscyplinarne przedsięwzięcia prowadzone w regionach, które zachowały ślady wielokulturowego dziedzictwa;

2)     działania edukacyjne:

 • a) organizowanie warsztatów z różnych dziedzin sztuki i dla różnych grup wiekowych,
 • b) realizowanie wieloletnich programów edukacyjnych połączonych z wydawaniem certyfikatów i innych świadectw związanych z ich ukończeniem,
 • c) organizowanie sesji, seminariów i konferencji,
 • d) zapraszanie do udziału w pracach Ośrodka wybitnych specjalistów z Polski i z zagranicy,
 • e) udział w programach edukacyjnych Ośrodka środowisk akademickich z Polski i z zagranicy (stypendia, praktyki studenckie);

3)     działania badawcze i dokumentacyjne:

 • a) badanie wielokulturowych tradycji regionu i Europy Środkowo-Wschodniej poprzez wyprawy badawcze, studia specjalistyczne, gromadzenie i opracowywanie zbiorów, organizowanie sympozjów, udzielanie stypendiów itp.,
 • b) utworzenie i prowadzenie Centrum Dokumentacji Kultur Pogranicza;

4)     działania wydawnicze i promocyjne:

 • a) utworzenie redakcji i publikowanie jednego lub więcej czasopism związanych z programem Ośrodka,
 • b) publikowanie książek,
 • c) produkcja i rozpowszechnianie płyt, filmów, stron internetowych, materiałów szkoleniowych i innych związanych z działalnością Ośrodka.

§ 8.

 1. Ośrodek może prowadzić współpracę merytoryczną i organizacyjną ze wszystkimi instytucjami kultury na terenie województwa podlaskiego.
 2. Ośrodek rozwija działalność programową we współpracy z ośrodkami artystycznymi i naukowymi w Polsce i za granicą.
 3. Ośrodek realizuje ideę promocji kultury pogranicza na świecie oraz jej współistnienia z kulturami innych narodów.

§ 9. Ośrodek może podejmować inne działania dla zaspokajania społecznych potrzeb regionu.

Rozdział III

ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I DORADCZE ORAZ SPOSÓB ICH POWOŁYWANIA

§ 10.  

 1. Ośrodkiem zarządza i reprezentuje go na zewnątrz dyrektor.
 2. Dyrektor kieruje całokształtem działalności Ośrodka i jest za  tę działalność odpowiedzialny.
 3. Dyrektor Ośrodka jest powoływany i odwoływany w trybie określonym w Ustawie oraz w rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. Nr 154, poz. 1629) z tym, że dyrektora Ośrodka powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Podlaskiego w uzgodnieniu z Ministrem.
 4. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora  powołanego w trybie, o którym mowa w ust. 3, w tym ustalanie warunków wykonywania dodatkowych prac o charakterze twórczym wykonuje Zarząd Województwa Podlaskiego.

§ 11. Dyrektor zarządza Ośrodkiem przy pomocy  zastępcy dyrektora, którego powołuje i odwołuje w uzgodnieniu z Zarządem Województwa Podlaskiego.

§ 12. Organizację wewnętrzną Ośrodka określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora, po zasięgnięciu opinii Zarządu Województwa Podlaskiego oraz działających w Ośrodku organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

§ 13.

 1. Dyrektor Ośrodka może tworzyć zespoły doradcze, powoływane spośród osób posiadających wysokie kwalifikacje i doświadczenie w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury, określając ich szczegółowy zakres  działania.
 2. Tworząc zespoły doradcze dyrektor będzie informował Województwo i Ministra o zamiarze ich powołania.
 3. Województwo i Minister mają prawo desygnowania po jednym przedstawicielu w skład  zespołów, o których mowa w ust. 1.
 4. Szczegółowy tryb działania, zadania oraz ilość członków w zespołach, o których mowa w ust. 1  ustala Dyrektor w regulaminie zespołu doradczego.

 

Rozdział IV

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ

§ 14.

 1. Ośrodek  prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w Ustawie.
 2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan działalności zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego i Ministra.

§ 15. Przychodami Ośrodka są:

 1. dotacje z budżetu Województwa Podlaskiego,
 2. dotacja Ministra,
 3. inne dotacje,
 4. wpływy z prowadzonej działalności,
 5. wpływy z dodatkowej działalności gospodarczej, o której mowa w § 16 ust. 1.
 6. środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych,
 7. wpływy z innych źródeł.

§ 16. 1. Ośrodek  może prowadzić jako dodatkową działalność  w zakresie:

 • a) usług wydawniczych, audiowizualnych  i szkoleniowych,
 • b) usług transportowych,
 • c) wynajmu pomieszczeń,
 • d) wynajmu sprzętu technicznego wraz z obsługą.

2.  Działalność, o której mowa w ust. 1 prowadzona jest na podstawie obowiązujących w tym zakresie  przepisów prawa.

§ 17. Środki uzyskane z działalności określonej w § 16  Ośrodek ma obowiązek przeznaczać na działalność statutową.

§ 18. Roczne sprawozdanie finansowe Ośrodka zbadane przez biegłego rewidenta zatwierdza Zarząd Województwa Podlaskiego. Dyrektor Ośrodka przekazuje kopię zatwierdzonego sprawozdania finansowego do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Zarząd Województwa Podlaskiego.

Rozdział V 

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

§ 19. Połączenia, podziału lub likwidacji Ośrodka mogą dokonać strony Umowy na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

§ 20.  Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.


Szukaj na stronie

 

SEJNEŃSKA KSIĘGA BAŚNI - CZYTAJ PDF

SEJNEŃSKA KSIĘGA BAŚNI -  OPOWIADA POMYSŁODAWCZYNI BOŻENA SZROEDER 

 
 

 

Dwór Miłosza w Krasnogrudzie

czynny od poniedziałku do piątku 10.00 - 16.00

 

 Biała Synagoga w Sejnach

,,Atlas Sejneńskiego Nieba" - wystawa Małgorzaty Dmitruk

czynny od poniedziałku do piątku 10.00 - 16.00

 

 

  Instytucja współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.

 

  Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego


Szanowni Państwo, drodzy Przyjaciele, kochani Rodzice, Sąsiedzi, Goście Sejn i Krasnogrudy, 

Bardzo zachęcamy do wsparcia Fundacji Pogranicze 1%-em Waszego podatku. Pomoc taka dla nas w dzisiejszych czasach jest jedną z możliwych dróg utrzymania naszego miejsca.  

Jak można przekazać 1% swojego podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego jaką jest Fundacja Pogranicze? W zeznaniu podatkowym należy wpisać KRS Fundacji Pogranicze: 0000178248.

 

 

 

 

 

Oferta edukacyjna

Darowizny uzyskane przez Fundację Pogranicze

W związku z otrzymaniem darowizn, na podstawie art. 18 ust. 1f, pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zmianami), Fundacja Pogranicze podaje do publicznej informacji, że łączna kwota uzyskana z tego tytułu w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wyniosła 88.736,29 zł.

W 2020 roku Fundacja uzyskała również kwotę 9.545,20 zł w formie wpłat z 1% podatku oraz 5.667,98 z tytułu zbiórki publicznej nr 2018/2901/OR.

Otrzymane darowizny Fundacja Pogranicze w całości przeznaczyła na realizację działań statutowych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI